திரு. அஹமத் இம்ரூஸ் காமில்

இஸ்லாமிய நிதி தலைவர்

திரு. இம்ரூஸ், பிரித்தானிய இஸ்லாமிய வங்கியியல் காப்புறுதி நிறுவனத்தின் சகநிலை உறுப்பினரும், இலங்கை மத்திய வங்கியிலிருந்து வர்த்தக வங்கியியலில் டிப்ளோமாப் பட்டமும் தற்போது பிரிட்டனில் வியாபார நிருவாகத்துறயில் தனது முதுகலை பட்டத்தைப் பெற்றிருப்பதுடன், அவர் பாரம்பரிய இஸ்லாமிய வங்கித் துறையில் 22 ஆண்டு அனுபவங்களைக் கொண்டவர்.

More

(English) Mr. M G R Priyankara

Sorry, this entry is only available !

More

(English) Mr. Roshan Jansen

Sorry, this entry is only available !

More

(English) Mr. Chaminda Ekanayake

Sorry, this entry is only available !

More