ජේ. ගමගේ මහතා

ගමගේ මහතාට පීපල්ස් ලීසිං සමාගමේ පරිපාලන ප්‍රධානියා වශයෙන් වසර 16ක අත්දැකීමක් තිබේ. ඔහුට මහජන බැංකුවේ වසර 25කට අධික අත්දැකීමක් තිබෙන අතර ඔහු පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් කලා උපාධියක් ලබා ගෙන ඇත.

More

අජිත් රණසිංහ මහතා

අජිත් රණසිංහ මහතාට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් B.Com (විශේෂ) උපාධියක් තිබේ. ඔහු ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකරණ ආයතනයේ වරලත් ගණකාධිකාරී විභාගය සමත් වූවෙකි. ඔහුට ණය එකතු කිරීමේ කල් බදු, කුලී පිට ගැනුම සහ ස්ථාවර තැන්පත් වැනි විවිධ මූල්‍ය නිෂ්පාදන ඇතුළත් කරන මූල්‍ය සේවා අංශයේ අවුරුදු 15 කට අධික පළපුරුද්දක් තිබේ.

More

අහමද් ඉම්රූස් කාමිල් මහතා

ඉස්ලාමීය මූල්‍යකරණ ප්‍රධානියා

ඉම්රූස් මහතා එක්සත් රාජධානියේ ඉස්ලාමීය බැංකුකරණ හා රක්‍ෂණ ආයතනයේ අධි සාමාජිකයෙක් වන අතර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් වාණිජ බැංකුකරණ ඩිප්ලෝමා සහතිකයෙක් තිබෙන්නෙකි. ඔහු දැනට එක්සත් රාජධානියෙන් තම ව්‍යාපාරික කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධිය හදාරමින් සිටියි. ඔහුට සාම්ප්‍රදායික සහ ඉස්ලාමීය බැංකුකරණයේ අවුරුදු 22 ක පළපුරුද්දක් තිබේ.

More

(English) Mr. M G R Priyankara

Sorry, this entry is only available !

More

(English) Mr. Roshan Jansen

Sorry, this entry is only available !

More

(English) Mr. Nimal Luxshman

Sorry, this entry is only available !

More