நிறுவனத்தின் பெயர்

றிச்சர்ட் பீரிஸ் பைனான்ஸ் லிமிட்டட்

சட்ட நிலைமை

பொறுப்புக்கள் கம்பனியாக, இலங்கையில் 2012 செப்டெம்பர் 05 ஆம் திகதி முறைப்படி கூட்டிணைக்கப்பட்டது.
2007 ஆம் ஆண்டு 07 ஆம் இலக்க கம்பனிச் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டதுடன் இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணய சபையின் 2011ஆம் ஆண்டு 42 ஆம் இலக்க நிதி வர்த்தகச் சட்டத்தின் கீழ் அனுமதி பெற்றது.

(நிதி வணிக அனுமதிப்பத்திர எண் 045)

Finance Business License

நிறுவனம் பதிவு எண்

PB 4751

வரி செலுத்துதல் அடையாள எண் (TIN)

134047518

குழு தலைவர்

இயக்குனர்கள்

தலைமை நிறைவேற்று அலுவலர்

 

கூட்டு முகாமைத்துவம்

பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகம்

தலைமை அலுவலகம் / வணிக அலுவலகம்

கணக்காய்வாளர்கள்

செயலாளர்கள்

ஷரீஆ ஆலோசனை

இஸ்லாமிய நிதி

முதன்மை வங்கியாளர்கள்