සමාගමේ නම

රිචඩ් පීරිස් ෆිනැන්ස් ලිමිටඩ්

නීත්‍යනුකූල තත්ත්වය

2012 සැප්තැම්බ මස 5 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකාවේ නිසි පරිදි සංස්ථාගත කළ සීමිත වගකීම් සමාගමකි.
2007 වසරේ අංක 07 දරන සමාගම් පනත යටතේ ලියාපදිංචි කර ඇත; 2011 වසරේ අංක 42 දරන මූල්‍ය ව්‍යාපාර පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය මණ්ඩලයෙන් බලපත්‍ර ලබා ඇත.
(මූල්‍ය ව්‍යාපාර බලපත්‍ර අංකය 045)

Finance Business License

සමාගම් ලියාපදිංචි අංකය

PB-4751

බදු ගෙවන්නා හැඳුනුම් අංකය (TIN)

134047518

සමූහ ව්‍යාපාරයේ සභාපති  

අධ්‍යක්‍ෂවරු

ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී

 

සංස්ථාපිත කළමනාකරණය

ලියාපදිංචි කාර්යාලය

ප්‍රධාන කාර්යාලය / ව්‍යාපාරික කාර්යාලය

විගණකයින්

ලේකම්

ෂරියා උපදේශන

ඉස්ලාමීය මූල්‍යය

ප්‍රධාන බැංකුකරුවන්