විගණක කමිටුව:

RPFL හි විගණක කමිටුවට ස්වාධීන, විධායක නොවන අධ්‍යක්‍ෂයන් දෙන්නෙක් අඩංගු වේ.

විගණක කමිටුවේ වගකීම්:

අර්ථ ලාභ කමිටුව:

RPFL හි අර්ථ ලාභ කමිටුවට ස්වාධීන, විධායක නොවන අධ්‍යක්‍ෂයන් දෙන්නෙක් අඩංගු වේ.

අර්ථ ලාභ කමිටුවේ වගකීම්:

අවදානම් කළමනාකරණ කමිටුව:

යෝජිත මූල්‍ය සමාගමේ පාලන කරනු ලබන සහ කළමනාකරණය කරනු ලබන ඉතාම වැදගත් කරුණ “අවදානම” වන බව RPFL හි අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලය අගය කරයි. මෙම කාර්යය සඳහා ඵලදායී ලෙස සහ කාර්යක්‍ෂම ලෙස පහසුකම් සැලසීමට, RPFL හි අවදානම් කළමනාකරණය සඳහා වෙනත් කණ්ඩායමක් පත් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලය විසින් ගනු ලැබේ.
අවදානම් කළමනාකරණ කමිටුවට සමාගමේ පහත සඳහන් නිලධාරීන් ඇතුළත් වෙති.

අවදානම් කළමනාකරණ කමිටුවේ වගකීම්: