සමාගමේ නම වෙබ් අඩවිය
රිචඩ් පීරිස් සහ සමාගම PLC www.arpico.com
සීමාසහිත රිචඩ් පීරිස් එක්ස්පෝර්ට්ස් www.arpicorubber.com
කෑගල්ල ප්ලාන්ටේෂන්ස් PLC
සීමාසහිත මස්කෙලිය ප්ලාන්ටේෂන්ස්
සීමාසහිත නමුණුකුල ප්ලාන්ටේෂන්ස්
සීමාසහිත රිචඩ් පීරිස් නැචුරල් ෆෝම්ස් www.arpicolatexfoam.com
සීමාසහිත මයික්‍රෝ මිනරල්ස් (පුද්ගලික)
සීමාසහිත ආපිකෝ නැචුරල් ලේටෙක්ස් ෆෝම් (පුද්ගලික) www.arpicolatexfoam.com
සීමාසහිත ආපිටාලියන් කොම්පැක්ට් සෝල්ස් (පුද්ගලික)
සීමාසහිත රිචඩ් පීරිස් රබර් නිෂ්පාදන www.arpicorubber.lk
සීමාසහිත රිචඩ් පීරිස් ටයර් සමාගම
සීමාසහිත ආපිඩැග් ඉන්ටර්නැෂනල් (පුද්ගලික)
සීමාසහිත රිචඩ් පීරිස් රබර් කොම්පෞණ්ඩ්ස්
සීමාසහිත ආපිකෝ ෆ්ලැක්සිෆෝම් (පුද්ගලික)
සීමාසහිත ආපිකෝ ප්ලාස්ටික්
සීමාසහිත ආපිටැක් (පුද්ගලික)
සීමාසහිත රිචඩ් පීරිස් බෙදාහරින්නන්
සීමාසහිත ආපිටැක් ඉන්ටීරියර්ස් (පුද්ගලික) www.arpicointeriors.com
සීමාසහිත ආපිමෝල්ස් ඩිවලොප්මන්ට් සමාගම (පුද්ගලික)
සීමාසහිත රිචඩ් පීරිස් ප්ලාන්ටේෂන්ස් (පුද්ගලික)
සීමාසහිත එක්සෝටික් හෝටිකල්චර් (පුද්ගලික)
සීමාසහිත හමෙෆා කෑගල්ල (පුද්ගලික)
සීමාසහිත RPC ප්ලාන්ටේෂන් මැනැජ්මන්ට් සර්විසස් පුද්ගලික
සීමාසහිත මස්කෙළිය ටී ගාඩ්න්ස් සිලෝන්
සීමාසහිත රිචඩ් පීරිස් ගෘෘප් සර්විසස් (පුද්ගලික)
සීමාසහිත ආපිකෝ ඉණ්ඩස්ට්‍රියල් ඩිවලොප්මන්ට් සමාගම (පුද්ගලික)
සීමාසහිත RPC රියල් එස්ටේට් ඩිවලොප්මන්ට් සමාගම (පුද්ගලික)
සීමාසහිත RPC රිටෙයිල් ඩිවලොප්මන්ට්ස් පුද්ගලික
සීමාසහිත RPC ලොජිස්ටික්ස් (පුද්ගලික)
සීමාසහිත ආපිකෝ එක්සෝටිකා ඒසියන් (පුද්ගලික)
සීමාසහිත RPC පොලිමර්ස් (පුද්ගලික) www.rpcpolymers.com
සීමාසහිත රිචඩ් පීරිස් මූල්‍ය සේවා (පුද්ගලික)
සීමාසහිත මාක්‍රේ සිස්ටම්ස් (පුද්ගලික)
සීමාසහිත RPC ග්ලෝබල් ට්‍රේඩිං පුද්ගලික

සීමාසහිත ආපිකෝ ෆර්නිචර් ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ස් (පුද්ගලික)
සීමාසහිත රිචඩ් පීරිස් සෙකියුරිටීස් (පුද්ගලික)
සීමාසහිත ආපිකෝ ඉන්ෆොසිස් (පුද්ගලික)
සීමාසහිත ආපිටැක් ආපිකෝ ෆාමසියූටිකල්ස් (පුද්ගලික)
සීමාසහිත ආපිකෝ ඩිවලොප්මන්ට්ස් (පුද්ගලික)
සීමාසහිත ආපිකෝ ඩියුරබ්ල්ස් (පුද්ගලික)
සීමාසහිත RPC මැනැජ්මන්ට් සර්විසස් පුද්ගලික
සීමාසහිත ප්ලාස්ටිෂෙල්ස්
සීමාසහිත RPC ග්ලෝබල් ට්‍රවල්ස් (පුද්ගලික)
සීමාසහිත RPC කන්ස්ට්‍රක්‍ෂන් (පුද්ගලික) www.rpcconstructions.org
සීමාසහිත ආපිකෝ හෝම්ස් www.arpicohomes.com
සීමාසහිත ආපිකෝ හොස්පිටල්ස් (පුද්ගලික)
සීමාසහිත ආපිකෝ හෝටල් සර්විසස් පුද්ගලික
සීමාසහිත ආපිකෝ කැපිටල්