රිචඩ් පීරිස් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් විසින් සෑම ආපිකෝ සුපිරි මධ්‍යස්ථාන එකටම අනුබද්ධව ශාඛා විවෘත කෙරෙන අතර එය සමාගමට අඩු ප්‍රාග්ධන ආයෝජනයක් සමඟ මුළු රටම ආවරණය කිරීම සබල කරයි. පාරිභෝගිකයින් ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට නව අත්දැකීමක් වන එකම වහළ යටතේ සියලු දේ ලබා ගත හැකි මෙම නව ව්‍යාපාරික මාදිලියෙන් ප්‍රයෝජන ලබති.

රිචඩ් පීරිස් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් ශාඛා

ශාඛාව ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය ව්‍යාපාරික කටයුතු කරන වේලාව
මූලස්ථානය / ප්‍රධාන ශාඛාව රිචඩ් පීරිස් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්, අංක 69, හයිඩ් පාර්ක් කෝනර්,රිචඩ් පීරිස් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්, අංක 69, හයිඩ් පාර්ක් කෝනර්, කොළඹ 02  +94 115 900 600  +94 112 680 775  පෙ.ව. 8.30 – ප.ව. 5.30
 මාතර ශාඛාව   මාතර ශාඛාව, අංක 399 A, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, පඹුරණ, මාතර  +94 414546020-2  – පෙ.ව. 8.30 – ප.ව. 5.30
හලාවත ශාඛාව හලාවත ශාඛාව, අංක 44A, කුරුණෑගල පාර, හලාවත +94 322 222 055/85 +94 322 222 273 පෙ.ව. 8.30 – ප.ව. 5.30
කුරුණෑගල ශාඛාව කුරුණෑගල ශාඛාව, අංකය 119, මීගමුව පාර, කුරුණෑගල +94 372 223 911 +94 372 223 910 පෙ.ව. 8.30 – ප.ව. 5.30
දංකොටුව ශාඛාව දංකොටුව ශාඛාව, අංක 76, මීගමුව පාර, දංකොටුව +94 312 261 540 +94 312 261 540 පෙ.ව. 8.30 – ප.ව. 5.30
කුලියාපිටිය ශාඛාව කුලියාපිටිය ශාඛාව, අංක 309, මාදම්පේ පාර, කුලියාපිටිය +94 372 281 448 +94 372 281 442 පෙ.ව. 8.30 – ප.ව. 5.30
ගම්පහ ශාඛාව ගම්පහ ශාඛාව, අංක 71, මේරි බිශොප් මාවත , ගම්පහ +94 335130000/1 පෙ.ව. 8.30 – ප.ව. 5.30
මහනුවර ශාඛාව මහනුවර ශාඛාව, අංක 206/1/1, කටුගස්තොට පාර,මහනුවර +94 815140000/1 පෙ.ව. 8.30 – ප.ව. 5.30
නුවරඑළිය ශාඛාව නුවරඑළිය ශාඛාව, අංක බී 8, ක්වීන් එලිසබෙත් ප්ලාසා,නුවරඑළිය +94 525770000/4 පෙ.ව. 8.30 – ප.ව. 5.30
කොහුවල ශාඛාව කොහුවල ශාඛාව, ආපිකෝ සුපර් සෙන්ටර්, එස්. ඩී එස්. ජයසිංහ මාවත, කොහුවල +94 1159944422/115994433/4 පෙ.ව. 8.30 – ප.ව. 5.30

යෝජිත නව ශාඛා

ශාඛාව ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය ව්‍යාපාරික කටයුතු කරන වේලාව
පානදුර