ජෝසෆ් ෆීලික්ස් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහතා

සභාපති

ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහතා ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ අධිසාමාජිකයෙක් වන අතර ශ්‍රී ලංකා සහතික ලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනයයේ ද අධිසාමාජිකයෙකි. ඔහු M/s සච්චිතානන්දා ෂොක්මන්, විජේරත්න සහ සමාගමේ වරලත් ගණකාධිකාරවරයෙක් ලෙස තම විගණන අත්දැකීම ලැබුවේය. (දැනට ප්‍රයිස් වෝටර්හවුස් කූපර්ස්), පසුව එයිට්කන් ස්පෙන්ස් සමූහ ව්‍යාපාරයේ තම රැකියාව පටන් ගත්තේය.

More

ජනක හේවාවිතාරණ

අධ්‍යක්‍ෂ

ජනක හේවාවිතාරණ මහතා (හේමාස් හෝල්ඩිංස් PLC හි උප ආයතනයක් වන) ෆෝර්බ්ස් එයර් සර්විසස් හි ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරුවෙක් ලෙස සේවය කරයි. ගුවන් ගමන් ක්‍ෂේත්‍රයේ වසර 20කට අධික අත්දැකීමකින් යුත් ඔහු ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි කළමනාකරණ ආයතනයේ අරමුණ සහිත පොදු කළමනාකරණ වැඩසටහන සහ NEBS City & Guilds කළමනාකරණ වැඩසටහන හදාරා ඇත.

More